Soudní spory včetně vymáhání pohledávek

Zastupování v soudních sporech a rozhodčích řízeních představuje jednu ze zásadních oblastí právní praxe advokátní kanceláře. Naše sporná agenda se zaměřuje na zastupování v obchodních sporech, rovněž však zastupujeme klienty v celé řadě dalších řízení.

Oblasti poskytování právních služeb v oblasti soudního řízení

Zastupování v soudním řízení a v rozhodčím řízení

Zastupujeme klienty u soudů v České republice včetně řízení před Nejvyšším a Ústavním soudem. Dále zastupujeme klienty v řízeních u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky včetně řízení vedeného v anglickém jazyce.

Výkon exekučních titulů

V rámci naší praxe zajišťujeme výkon soudních řízení a rozhodčích nálezů. V této souvislosti úzce spolupracujeme s vybranými exekučními úřady v České republice.

Vymáhání pohledávek

Velkou část agendy kanceláře představuje vymáhání pohledávek klientů. Zastupujeme věřitele pohledávek ve všech fázích existence pohledávky, a to jak při mimosoudním uplatňování nároků, tak i při uplatnění pohledávek v rámci soudního, správního, arbitrážního, exekučního a insolvenčního řízení.

Zastupování ve sporech týkajících se nemovitostí

Poskytujeme právní poradenství ve všech druzích řízení v souvislosti s nemovitostmi, včetně sporů o skončení nájemní smlouvy, o zaplacení nájemného, nebo o určení vlastnického práva k nemovitosti nebo ohledně nároků podle smlouvy o dílo na výstavbu nemovitosti.

Zastupování v insolvenčním řízení

V insolvenčním řízení zastupujeme klienty jak v pozici věřitele, tak v pozici dlužníka. Poskytujeme poradenství insolvenčním správcům a zastupujeme v incidenčních a dalších sporech v rámci insolvenčního řízení.

Zastupování v pracovněprávních sporech

Klienty zastupujeme v pracovněprávních sporech, zejména ve sporech v souvislosti s ukončením pracovněprávního vztahu.

Zastupování ve správním řízení

Jsme schopni klienty zastoupit ve správních řízeních před správními orgány České republiky a rovněž poskytujeme poradenství při zastupování klientů v řízení před správními soudy.